Nhập số
Các dịch vụ đã chọn
Chuyển mạng giữ số 40.000 VNĐ
Tổng chi phí 40.000 VNĐ
(Giá gói cước và dịch vụ sẽ thu vào cuối chu kỳ tháng)