Gói cước hấp dẫn của Viettel

Trả sau

Gói cước T80
Gói cước T100
Gói cước T100X
Gói cước B150
Gói cước B100

Trả trước

Gói cước F90
Gói cước XL90
Gói cước XL50
Gói cước Hi90
Gói cước DK50K
Gói cước F120
Gói cước F140
Gói cước F190

Bạn đã đủ điều kiện? Đăng ký chuyển sang mạng Viettel ngay

Đăng ký