Gói cước hấp dẫn của Viettel

Trả sau

Gói cước T100
Gói cước B100
Gói cước B150
Gói cước B200
Gói cước B500
Gói cước B250
Gói cước B400
Gói cước B700
Gói cước B1000
Gói cước B2000

Trả trước

Gói cước F90
Gói cước XL90
Gói cước XL50
Gói cước Hi90
Gói cước DK50K
Gói cước F120
Gói cước F140
Gói cước F190
Gói cước 3F90
Gói cước 12F90
Gói cước 6F90

Bạn đã đủ điều kiện? Đăng ký chuyển sang mạng Viettel ngay

Đăng ký