Gói cước hấp dẫn của Viettel

Trả sau

Gói cước T100
Gói cước T100X
Gói cước B100
Gói cước B150
Gói cước T80

Trả trước

Gói cước F90
Gói cước 3F90
Gói cước 12F90
Gói cước 6F90
Gói cước XL90
Gói cước Hi90
Gói cước XL50

Bạn đã đủ điều kiện? Đăng ký chuyển sang mạng Viettel ngay

Đăng ký