CÔNG BỐ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH LẦN 2 QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG CỦA VIETTEL NGHỆ AN NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Chủ nhật, 28/11/2021

Ngày 05/07/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2285/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh lần 2 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel Nghệ An năm 2021, định hướng đến năm 2025. Theo Quyết định này, Viettel Nghệ An bổ sung mới 193 vị trí, điều chỉnh 29 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động đã có trong quy hoạch.

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An. Chi tiết nội dung các Quyết định (912/QĐ- UBND; 2285/QĐ-UBND).

 

Chia sẻ qua:

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...