CÔNG BỐ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG CỦA VIETTEL NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

Ngày 19/8/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh lần 1 Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của Viettel Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Theo Quyết định này, Viettel Nghệ An bổ sung mới 117 vị trí, điều chỉnh 34 vị trí trạm thông tin di động đã có trong quy hoạch. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh. Chi tiết nội dung các Quyết định (912/QĐ- UBND; 3214/QĐ-UBND).

Tin tức khác