Luật số đẹp Viettel

Thông tin về luật số đẹp Viettel

 

LUẬT SỐ ĐẸP VIETTEL

STT

Loại số

 Dạng số cụ thể

1

Loại 1

0333333333

2

Loại 1

0399999999

3

Loại 1

0A_88888888

4

Loại 1

0A_77777777

5

Loại 1

0A_66666666

6

Loại 1

0355555555

7

Loại 1

0344444444

8

Loại 1

0AB_8888888

9

Loại 1

0AB_9999999

10

Loại 1

0AB_6666666

11

Loại 1

0AB_7777777

12

Loại 1

0ABC_999999

13

Loại 1

0ABC_888888

14

Loại 1

0AB_5555555

15

Loại 1

0ABC_777777

16

Loại 1

0ABC_666666

17

Loại 1

0AB_3333333

18

Loại 1

0ABC_555555

19

Loại 1

0AB_2222222

20

Loại 1

0AB_1111111

21

Loại 1

0ABC_444444

22

Loại 1

0ABC_333333

23

Loại 1

0ABC_222222

24

Loại 1

0ABC_111111

25

Loại 1

0ABC_000000

26

Loại 1

0AB_3456789

27

Loại 1

0AB_4444444

28

Loại 1

0ABCD_99999

29

Loại 1

0ABCD_88888

30

Loại 1

0AB_1234567

31

Loại 1

0AB_2345678

32

Loại 1

0ABCD_77777

33

Loại 1

0ABCD_66666

34

Loại 1

0_AB_AB_AB_AB

35

Loại 2

0ABC_456789

36

Loại 2

0ABC_345678

37

Loại 2

0ABC_68_68_68

38

Loại 2

0ABCD_55555

39

Loại 2

0ABC_79_79_79

40

Loại 2

0ABC_234567

41

Loại 2

0ABC_012345

42

Loại 2

0ABC_123456

43

Loại 2

0A_8888_6666

44

Loại 2

0ABC_168_168

45

Loại 2

0ABC_39_39_39

46

Loại 2

0ABCD_33333

47

Loại 2

0A_8888_7777

48

Loại 2

0ABCD_44444

49

Loại 2

0A_88_66_88_66

50

Loại 2

0A_88_99_88_99

51

Loại 2

0AB_CCC_8888 (C#B)

52

Loại 2

0AB_CCC_8888 (C#B)

53

Loại 2

0ABCD_22222

54

Loại 2

0ABCD_11111

55

Loại 2

0AB_CCC_6666 (C#B)

56

Loại 2

0ABC_DD_8888

57

Loại 2

0ABC_DD_9999

58

Loại 2

0ABC_DD_6666

59

Loại 2

0AB_CCC_7777 (C#B)

60

Loại 2

0ABCDE_8888

61

Loại 2

0ABCDE_9999

62

Loại 2

0ABC_DDD_EEE (E =8,9; D>=6)

63

Loại 2

0ABCD_00000

64

Loại 2

0ABCDE_6666

65

Loại 3

0A_88888_5555

66

Loại 3

0ABC_DD_7777

67

Loại 3

0ABCDE_7777

68

Loại 3

0A_8888_6868

69

Loại 3

0A_8888_0000

70

Loại 3

0A_8888_1111

71

Loại 3

0A_8888_2222

72

Loại 3

0A_8888_3333

73

Loại 3

0ABC_69_69_69

74

Loại 3

0A_8888_4444

75

Loại 3

0AB_CCC_5555 (C#B)

76

Loại 3

0ABCD_56789

77

Loại 3

0AB_CCC_6789

78

Loại 3

0ABC_88_99_88

79

Loại 3

0ABC_99_88_99

80

Loại 3

0ABC_88_66_88

81

Loại 3

0A_BBBB_2222 (B#8)

82

Loại 3

0A_BBBB_3333 (B#8)

83

Loại 3

0ABC_ABC_ABC

84

Loại 3

0ABC_33_66_99

85

Loại 3

0ABC_DD_6868

86

Loại 3

0A_BBBB_0000  (B#8)

87

Loại 3

0A_BBBB_1111 (B#8)

88

Loại 3

0AB_CCC_4444 (C#B)

89

Loại 3

0ABC_DDD_EEE (E =8,9; 0<=D<=5)

90

Loại 3

0ABC_688_688

91

Loại 3

0ABC_66_88_66

92

Loại 3

0ABC_11_66_88

93

Loại 3

0ABC_66_88_99

94

Loại 3

0ABC_77_88_99

95

Loại 3

0ABC_66_77_88

96

Loại 3

0ABC_66_66_88

97

Loại 3

0ABC_DEF_DEF (E=F)

98

Loại 3

0ABC_889_889

99

Loại 3

0ABC_899_899

100

Loại 3

0ABC_668_668

101

Loại 3

0ABC_DEF_DEF (D=E)

102

Loại 3

0ABC_678_678

103

Loại 3

0ABC_789_789

104

Loại 3

0ABC_567_567

105

Loại 3

0ABC_456_456

106

Loại 3

0ABC_44_55_66

107

Loại 3

0ABC_33_44_55

108

Loại 3

0ABC_44_66_88

109

Loại 3

0ABC_55_77_99

110

Loại 3

0AB_CCCCCC_B

111

Loại 3

0ABCD_45678

112

Loại 3

0ABCDE_6789

113

Loại 3

0ABC_DDD_EEE

114

Loại 3

0ABCDE_6688

115

Loại 3

0ABCDE_6868

116

Loại 3

0ABCDE_5555

117

Loại 3

0ABC_DE_DE_DE

118

Loại 3

0ABC_DD_EE_FF

119

Loại 3

0ABC_DD_DD_EE

120

Loại 3

0ABC_DD_EE_DD

121

Loại 3

0ABC_DED_DED

122

Loại 3

0ABCD_34567

123

Loại 3

0ABCDE_2222

124

Loại 3

0ABCDE_3333

125

Loại 3

0AB_CC_DD_555

126

Loại 3

0AB_CC_DD_666

127

Loại 3

0AB_CC_DD_777

128

Loại 3

0AB_CC_DD_888

129

Loại 3

0AB_CC_DD_999

130

Loại 3

0ABCDE_4444

131

Loại 3

0ABC_DEF_DEF

132

Loại 3

0ABCD_23456

133

Loại 3

0ABCDE_5678

134

Loại 3

0AB_CCCC_DEF

135

Loại 3

0ABC_45678_D

136

Loại 3

0ABC_DDDDD_E

137

Loại 3

0AB_CCCCC_DE

138

Loại 3

0A_BC_BD _BC_BD

139

Loại 4

0ABCDE_7979

140

Loại 4

0ABCDE_7799

141

Loại 4

0ABCDE_0000

142

Loại 4

0ABCDE_1111

143

Loại 4

0ABCD_12345

144

Loại 4

0ABCDE_4567

145

Loại 4

0ABCDE_3579

146

Loại 4

0ABCDE_2468

147

Loại 4

0ABCD_0ABCD

148

Loại 4

0ABCD_EEEE_F

149

Loại 4

0ABCD_01234

150

Loại 4

0ABCDE_2345

151

Loại 4

0ABCDE_3456

152

Loại 4

0ABC_34567D

153

Loại 4

0AB_CC_DD_333

154

Loại 4

0ABCDEF_555

155

Loại 4

0ABCDEF_666

156

Loại 4

0ABCDEF_777

157

Loại 4

0ABCDEF_888

158

Loại 4

0ABCDEF_999

159

Loại 4

0ABC_D68_E68

160

Loại 4

0ABCDE_1357

161

Loại 4

0AB_CC_DD_111

162

Loại 4

0ABC_01234D

163

Loại 4

0ABC_12345D

164

Loại 4

0ABC_23456D

165

Loại 4

0ABC_DD_0ABC

166

Loại 4

0ABCDEF_333

167

Loại 4

0ABCDE_FFGG

168

Loại 4

0ABCDE_FGFG

169

Loại 4

0ABC_DE_DF_DG

170

Loại 4

0ABC_ED_FD_GD

171

Loại 4

0ABC_DFF_EFF

172

Loại 4

0ABC _DDE_DDF

173

Loại 4

0ABCDE_0123

174

Loại 4

0ABCDE_1234

175

Loại 4

0ABCDE_0246

176

Loại 4

0ABCDEF_111

 

Tin tức khác