Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình " Tết A.I cũng có quà"

Thứ năm, 04/04/2024

Viettel Telecom chúc mừng thông báo khách hàng trúng thưởng chương trình " Tết A.I cũng có quà" như sau:

STT Thuê bao/Acc trúng thưởng Giải thưởng Nội dung giải thưởng Loại dịch vụ
I Giải thưởng thuê bao di động
1 3458xxx63 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Di động
2 3856xxx01 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Di động
3 3339xxx22 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Di động
4 9739xxx14 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Di động
5 3947xxx28 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Di động
6 9767xxx20 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Di động
7 3460xxx76 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Di động
8 3782xxx50 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Di động
9 3668xxx78 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Di động
10 9694xxx90 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Di động
11 3945xxx68 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
12 3994xxx07 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
13 9670xxx29 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
14 9662xxx89 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
15 3830xxx94 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
16 3473xxx59 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
17 3455xxx49 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
18 3691xxx47 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
19 3869xxx55 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
20 9725xxx00 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
21 3890xxx63 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
22 3725xxx88 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
23 9629xxx92 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
24 3324xxx70 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
25 3738xxx41 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
26 9856xxx03 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
27 3881xxx84 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
28 9631xxx08 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
29 9759xxx18 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
30 9624xxx55 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
31 3933xxx59 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
32 3650xxx24 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
33 3449xxx07 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
34 9885xxx00 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
35 8629xxx27 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
36 3446xxx57 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Di động
II Giải thưởng thuê bao FTTH
37 h031_gftth_xxxnt50 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Internet
38 l072_gftth_xxxltt39 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Internet
39 d061_gftth_xxxnq89 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Internet
40 s022_gftth_xxxvv17 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Internet
41 t280_gftth_xxxhv46 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Internet
42 b650_gftth_xxxntb7 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
43 h004_gftth_xxxbt75 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
44 k058_gftth_xxxlv23 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
45 t008_gftth_xxxtc16 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
46 d061_gftth_xxxnh29 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
47 h004_gftth_xxxdx30 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
48 b241_gftth_xxxnv5 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
49 c780_gftth_xxxnt111 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
50 t008_gftth_xxxntt775 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
51 t008_gftth_xxxntk733 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
52 p210_gftth_xxxnb7 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
53 h004_gftth_xxxnd63 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Internet
III Giải thưởng thuê bao truyền hình
54 9665xxx63 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Truyền hình
55 9695xxx14 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Truyền hình
56 3799xxx96 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Truyền hình
57 8691xxx46 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Truyền hình
58 9645xxx46 Giải tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt Truyền hình
59 3878xxx92 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình
60 8621xxx82 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình
61 8656xxx65 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình
62 9796xxx86 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình
63 3766xxx00 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình
64 3292xxx53 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình
65 3257xxx94 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình
66 8657xxx72 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình
67 3859xxx99 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình
68 3585xxx26 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình
69 3672xxx42 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình
70 3552xxx68 Giải điện thoại Điện thoại Samsung ZFlip5 512GB Truyền hình

 

Chia sẻ qua:

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...